Ana Sayfa » Logo İçinde Uyarlamalar » İleri Tarihli Muhasebeleştirme

Sizlere İleri Tarihli Muhasebeleştirme ürünümüzü anlatmadan önce nerelerde kullanıldığından kısaca bahsedelim.

180 ve 280 hesaplarda tutulan sigorta,kasko,bakım anlaşmaları, vb ödemesi peşin yapılmış ancak muhasbede alınan hizmetin gelecek ay ve yıllara dağıtılması işleminde kullanılır.

380 ve 480 hesaplar ise üyelik satışları,sözleşme satışları, peşin alınan kiralama gelirleri vb. durumlarda kullanılır ve Gelecek aylara ve yıllara ait gelirler olarak muhasebede anlamlanır.

Bu işlemleri Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürünlerine özel programın içerisinde otomatik dağıtmak amacıyla İleri Tarihli Muhasebeleştirme ürününü geliştirdik.

Ürün Logo Yazılımın Object Designer programını kullanarak geliştirilmiş ve muhasebede gelir ve giderlerinizi hızlı ve hatasız bir şekilde ileri tarihlere atmaktadır.

Temel olarak Kullandığınız ERP programına entegre olan kendi içinde bağımsız hesaplamalar yapan bir arayüz uyarlamasıdır.

Birden fazla dönemi ilgilendiren faturaların tarih, tutar ve muhasebe hesabı bazında tarih sırası ile izlenmesi sağlanır.

Muhasebe hesap kartlarında, bu hasabı ilgilendiren gelecek aylara ve yıllara ait muhasebe hesap eşlemesi tanımlanır.

Alınan veya verilen hizmet faturalarından başlangıç ve bitiş tarihi seçtirilir. Bu tarih fatura ile birlikte kaydedilir.

Muhasebeleşme düğmesine basılarak, faturadaki hizmet satırına ait muhasebe koduna eşlemesi yapılan gelecek ay ve yıllara ait muhasebe hesaplarına ait hesaplanan tutarlara ait muhasebe fişi oluşturulması sağlanır.

Sonrasında her ay gider gerçekleştikçe “Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabından çıkarılarak “Genel Yönetim Giderleri” hesabına aktarılacaktır.

 

180-280 ve 380-480 Hesaplar Nedir ?

180 Gelecek Aylara Ait Giderler
Bir dönen varlık kalemi olan bu hesap, yıl içinde aylık işlemlerin düzenlenmesi ba­kımından kullanılır. Yıl sonu bilançosunda, dönen varlık niteliğindeki gelecek 12 aya ait giderleri gösterir.

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler
Bir duran varlık kalemi olan bu hesap, gelecek yıl içinde gidere dönüşmesi (tü­ketilmesi) beklenmeyen önceden ödenmiş (tahakkuk etmiş) giderleri gösterir. Bu hesapta yeralan tutarlardan gelecek dönemde gidere dönüşecek olanlar 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına devredilir.
Bilançoda, gelecek 12 aya ait giderler bu hesapta gösterilir ise, gelecek yıl içinde gidere dönüşecek tutarları duran varlık saymak gibi bir çelişkiye düşülür.

380 Gelecek Aylara Ait Gelirleri
Bir kısa vadeli yabancı kaynak kalemi olan bu hesap, yıl içinde, aylık işlemlerin dü­zenlenmesi bakımından kullanılır. Yıl sonu bilançosunda, gelecek 12 ay içinde gelire dönüşecek olan önceden tahsili veya ta­hakkuku yapılmış gelirleri gösterir.

480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Bir uzun vadeli yabancı kaynak kalemi olan bu hesap, gelecek yıl içinde gelire dönüş­mesi beklenmeyen önceden tahsil edilmiş (tahakkuk etmiş) gelirleri gösterir. Bu he­sapta yer alan tutarlardan gelecek dönem gelire dönüşecek olanlar 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabına devredilir.
Bilançoda, gelecek 12 ay içinde gelire dönüşecek olan önceden tahsili veya ta­hakkuku yapılmış gelirler bu hesapta gösterilir ise, gelecek yıl içinde gelire dö­nüşecek tutarları uzun vadeli yabancı kaynak saymak gibi bir çelişkiye düşü­lür.

Gelecek Aylara ve Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Bu Giderlerin Tekdüzen Muhasebe Sistemindeki Yeri

İleriye dönük peşin ödenen örneğin işyeri kirası gibi giderler, iktisadi kıymetlerin korunması veya iktisadi faaliyetin yü­rütülmesi için gerekli olan kiralamalar da karşımıza çıkmaktadır.
İşletmenin, aktifinde bulunan taşıtlara Trafik veya Kasko sigortası yaptırması, yine aktifinde bulunan fotokopi makinası için yıllık bakımonarım sözleş­mesi yapması ve ödemede bulunması veya işyerinin paket sigorta kapsamında sigorta ettirilmesi, iktisadi varlıkların korunması için katlanılan giderlerdir. Koruma gelecek aylara ve gelecek yıllara sirayet edebilir. İktisadi var­lıkları koruma dışında, iktisadi faali­yetin yürütülmesi için zorunlu olan kiralamalarda da gelecek aylara ve yıllara ait giderler karşımıza çıkmak­tadır.

Gelecek Aylara Ait Giderler:
Peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi ge­reken gelecek dönemlere ilişkin giderlerin kaydedildiği ve Tekdüzen Muhasebe Sisteminde “DÖNEN DE­ĞERLER” grubunda 180 No.lu hesapta izlenir. Gelecek dönemden amaç, ödemenin yapıldığı ayı izleyen aydan, 31 Aralık tarihine kadar olan dönemdir. Ödemesi yapılan giderin niteliğine göre aşağıdaki şekilde bölümlenebilir.

 1. DÖNEN VARLIKLAR
  18. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
  180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
  180.1Gelecek Aylara Ait Kira Giderleri
  180.2Gelecek Aylara Ait Sigortalama Giderleri
  180.3Gelecek Aylara Ait BakımOnanın Giderleri
  180.4Gelecek Aylara Ait Abone Giderleri
  180.10 Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
  Hesap dönemi sonunda, Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabında kayıtlı olmakla beraber zamanın geçmesiyle gelecek aya ait gidere dönüşenler 280 No.lu hesaptan 180 No.lu hesaba nakledilir.

2 Gelecek Yıllara Ait Giderler
Tekdüzen Muhasebe Sisteminde DU­RAN VARLIKLAR grubunda, “280 GELECEK YILLARA AİT Gİ­DERLER”hesabında izlenir. Bu hesap, peşin ödenen ve cari yıl içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi ge­reken, gelecek yıllara ait giderleri iz­lemek için kullanılır. Gelecek yıldan amaç, içinde bulunulan yılı izleyen yıl veya yıllardır.
Ödemesi yapılan giderin niteliğine göre aşağıdaki şekilde bölümlenebilir.
2. DURAN VARLIKLAR
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKUKIARl
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
280.01 Gelecek Yıllara Ait Kira Giderleri

280.2Gelecek Yıllara Ait Sigortalama Giderleri
280.3Gelecek Yıllara Ait BakımOnanm Giderleri
280.4Gelecek Yıllara Ait Abone Giderleri
280.10 Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler

III GELECEK AYLARA VE GE­LECEK YILLARA AİT GİDERLE­RİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
GELECEK AYLARA AİT Gİ­DERLERİN MUHASEBELEŞTİRİL­MESİ

Aşağıda, sigortalama, bakımonarım ve kira ödemelerine ilişkin örnekler ve muhasebe kayıtlarına yer verilmiş­tir.

ÖRNEK l : SiGORTA POLİÇE BE­DELLERİ
(X) işletmesi aktifinde kayıtlı bulunan kamyonu l. 11.1996 tarihinden 31.10.1997 tarihine kadar olan dönem için (bir yıllık) kasko sigorta yaptırmıştır. Kasko tutarı SO.OOO.OOO.TL’dir. Burada. Örnekte hem gelecek ayları hem de gelecek yılları ilgilendiren bir durum sözkonusudur. Muhasebe kaydı yapılırken poliçe tutarı olan 80.000.000.TL. toplam sigorta sü­resine bölünerek bir günlük sigorta gideri hesap edilir (80.000.000/365 gün =219.178)
1.11.199630.11.1996 dönemine ait 30 günlük tutar olan (219.178×30 gün) 6.575.340.TL. 1.11.1996 tarihinde giderleştirilir. 1.12.1996 31.12.1996 dönemine ait 31 günlük sigorta gideri tutarı olan (219.178×31) 6.794.518.TL. 180 GELECEK AYLARA AİT Gİ­DERLER olarak aktifleştirilir. l. l. 1997 31.10.1997 dönemine ait 365(30+31) 304 günlük toplam 80.000.000(6.575.340 +6.794.518)= 66.630.142 lira kasko sigorta tutarı 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER olarak aktifleştirilir.

SONUÇ
Yukarıda açıklandığı üzere hesap dö­nemi dışına taşan iktisadi varlıkları koruma, bakımonarım veya kira öde­melerinin ait oldukları dönemde giderleştirilmesi muhasebe ilkeleri ve vergilendirme prensipleri gereğidir. Bu prensipler yanında dönemlere ilişkin raporlama, maliyetlere yansıması ve yöneticilerin objektif karar vermeleri açısından da önem arz eder. Mükellefler Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden özellikle gelecek yıllara ait giderleri titizlikle belirlemeli, gider hesaplarından çı­kartarak ilgili aktif hesaba kaydetme­lidirler.

© 2017 Mare Yazılım
Adres:Konacık Mah. Portal sk. Özmert iş mrk. No:3A-4 Bodrum/Muğla

Tel: +90 216 574 69 65